Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/ WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.  
 
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować? Współadministratorami (dalej jako „Spółka”) Państwa danych są:
Drukarnia UNIDRUK Małgorzata Kruczek oraz Drukarnia UNIDRUK Spółka z o.o. sp.k.
z którymi można się skontaktować:
 
2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy: 
 
Co to oznacza?   

Ponadto istotne jest, że:   
 
 
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych:  

3. Komu możemy przekazywać dane?
 
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z ich upoważnienia .
Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Spółki zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej (w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego), agencyjnej, pośrednictwa,
 
4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”): 
W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do inspektora ochrony danych. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.
 
5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:
 
6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
 
Mają Państwo prawo:
Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez Spółkę danych:
 
7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. Jeśli Państwo nie dostarczą Spółce niezbędnych informacji lub dokumentów, Spółka nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.
8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?
9. Nie korzystamy z przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególności z profilowania?
kalkulacje offsetowe, cyfrowe